ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Vn Ime

by glmanhtu ST3

Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3

Details

 • 2017.02.21.16.40.17
 • github.​com
 • github.​com
 • 3 years ago
 • 2 hours ago
 • 6 years ago

Installs

 • Total 17K
 • Win 8K
 • OS X 897
 • Linux 8K
Sep 19 Sep 18 Sep 17 Sep 16 Sep 15 Sep 14 Sep 13 Sep 12 Sep 11 Sep 10 Sep 9 Sep 8 Sep 7 Sep 6 Sep 5 Sep 4 Sep 3 Sep 2 Sep 1 Aug 31 Aug 30 Aug 29 Aug 28 Aug 27 Aug 26 Aug 25 Aug 24 Aug 23 Aug 22 Aug 21 Aug 20 Aug 19 Aug 18 Aug 17 Aug 16 Aug 15 Aug 14 Aug 13 Aug 12 Aug 11 Aug 10 Aug 9 Aug 8 Aug 7 Aug 6 Aug 5
Windows 7 20 13 5 7 4 9 7 10 5 10 3 4 5 8 6 14 7 6 3 5 5 3 10 7 2 4 9 11 11 49 6 5 5 7 6 9 5 4 14 4 9 3 7 7 3
OS X 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 2
Linux 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 2 1 5 0 2 1 0 0 0

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text 3

Phiên bản 2 sử dụng engine BoGoEngine của ibus-bogo

Phiên bản 1 với 2 nhánh riêng biệt cho kiểu gõ VNI và TELEX được lưu tại Repo VN_IME và tại nhánh TELEX

Cài đặt

Package Control: Install Package -> vn ime

Cài đặt bằng tay:

git clone https://github.com/yehnkay/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, mặc định là kiểu gõ VNI. Nhấn tiếp phím F2 để tắt

Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt

Để dùng kiểu gõ TELEX, thêm giá trị telex trong tập tin cấu hình Preferences.sublime-settings tại Preferences -> Settings - User với giá trị true. Ví dụ như sau:

{
 "telex": true
}