ctrl+shift+p filters: :st2 :st3 :win :osx :linux
Browse

Node Assert Snippets

by jaymorrow ALL

Sublime Text snippets for NodeJs assertions

Details

Installs

  • Total 6K
  • Win 4K
  • Mac 982
  • Linux 972
Jun 4 Jun 3 Jun 2 Jun 1 May 31 May 30 May 29 May 28 May 27 May 26 May 25 May 24 May 23 May 22 May 21 May 20 May 19 May 18 May 17 May 16 May 15 May 14 May 13 May 12 May 11 May 10 May 9 May 8 May 7 May 6 May 5 May 4 May 3 May 2 May 1 Apr 30 Apr 29 Apr 28 Apr 27 Apr 26 Apr 25 Apr 24 Apr 23 Apr 22 Apr 21 Apr 20
Windows 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Mac 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linux 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Readme

Source
raw.​githubusercontent.​com

NodeJS Assertion Snippets

Install via Package Control.

afa - assert.fail

assert.fail(${1:actual}, ${2:expected}, ${3:message}, ${4:operator});

ass - assert

assert(${1:actual}${2:, ${3:message}});

aok - assert.ok

assert.ok(${1:actual}${2:, ${3:message}});

aeq - assert.equal

assert.equal(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

ane - assert.notEqual

assert.notEqual(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

ade - assert.deepEqual

assert.deepEqual(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

ande - assert.notDeepEqual

assert.notDeepEqual(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

ase - assert.strictEqual

assert.strictEqual(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

anse - assert.notStrictEqual

assert.notStrictEqual(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

adse - assert.deepStrictEqual

assert.deepStrictEqual(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

andse - assert.notDeepStrictEqual

assert.notDeepStrictEqual(${1:actual}, ${2:expected}${3:, ${4:message}});

ath - assert.throws

assert.throws(${1:block}${2:, ${3:error}}${4:, ${5:message}});

adnt - assert.doesNotThrow

assert.doesNotThrow(${1:block}${2:, ${3:error}}${4:, ${5:message}});

aif - assert.ifError

assert.ifError(${1:value});